مرحله پخت گندله.. - آپارات

27 مه 2015 . شرکت معدنی صنعتی چادرملو مرحیل اصلی پخت گندوله در کوره دوار انجام می شود.. مرحله پخت گندله.. چادرملو , گندله سازی , فولاد , , شرکت معدنی صنعتی چادرملو.

پخت گندله خام - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . پخت گندله خام (Sintering of Green Pellets) پس از خشک شدن گندله ها انجام می گیرد. دمای گندله ها در مرحله خشک شدن تا حدود 1000 و در مرحله پخت تا حدود 1300 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

بررسی فنی روش‌های مختلف پخت گندله در ایران - روزنامه صمت

17 سپتامبر 2015 . عوامل موثر برای اتصال ذرات آهن‌دار برای تولید گندله، تولید گندله با استفاده ازمخروط گندله سازی، پخت گندله خام (پلت سبز) تولیدی و مرحله خشک کردن گندله سبز چاپ شده است.در این مقاله نیز به نیاز صنایع فولاد کشور به گندله پخته شده و مقایسه فنی روش‌های مختلف پخت گندله پرداخته می‌شود. پخت گندله خام به روش.

گندله را چگونه می‌سازند - روزنامه صمت

7 سپتامبر 2015 . در ادامه این مبحث به آماده‌سازی مواد اولیه برای تولید گندله اکسیدآهن، عوامل موثر برای اتصال ذرات آهن‌دار برای تولید گندله، تولید گندله با استفاده ازمخروط گندله‌سازی، پختن گندله خام (پلت سبز) تولیدی و مرحله خشک کردن گندله سبز می‌پردازیم. آماده‌سازی مواد اولیه برای تولید گندله اکسیدآهن مواد اولیه تهیه شده (شامل.

گندله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گُندله یعنی گلوله‌های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت می‌شود؛ و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند یا روش‌های متعدد احیای مستقیم به کار می‌رود. محتویات. [نهفتن]. ۱ روش تولید; ۲ انواع دستگاه‌های گندله سازی; ۳ واحدهای تشکیل دهند یک مجمتع گندله سازی; ۴ منابع; ۵ پانویس.

پخت گندله خام - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . پخت گندله خام (Sintering of Green Pellets) پس از خشک شدن گندله ها انجام می گیرد. دمای گندله ها در مرحله خشک شدن تا حدود 1000 و در مرحله پخت تا حدود 1300 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

گندله را چگونه می‌سازند - روزنامه صمت

7 سپتامبر 2015 . در ادامه این مبحث به آماده‌سازی مواد اولیه برای تولید گندله اکسیدآهن، عوامل موثر برای اتصال ذرات آهن‌دار برای تولید گندله، تولید گندله با استفاده ازمخروط گندله‌سازی، پختن گندله خام (پلت سبز) تولیدی و مرحله خشک کردن گندله سبز می‌پردازیم. آماده‌سازی مواد اولیه برای تولید گندله اکسیدآهن مواد اولیه تهیه شده (شامل.

ﻓﺸﺎري ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺨﺖ روي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ

د. ﻣﺎي ﭘﺨﺖ ﮔﻨﺪﻟﻪ اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژﯾﮑﯽ ﮔﻨﺪﻟﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺨﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، ﻣﯿ. ﺰان ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و اﺳﺘﺤﮑﺎم. ﻓﺸﺎري. در ﻃﻮل ﭘﺨﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ اﺛﺮ دﻣﺶ ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن روي ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻣﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺖ. ﺑﻪ. ﮐﻤﮏ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻲ ﻣﺼﺮﻓ ي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣ - Sadrnezhaad

ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﺨﺖ ﮔﻨﺪﻟﻪ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ. ،. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد اﻧﺮژي. ،. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ي. ﮔﺮان. اﺳﺖ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ﻳﻚ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي. ﺑﻬﺒﻮد. اﻗﺘﺼﺎد. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ. ﻲ . ﺷﻮد. در اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. از. روش. ﻣﺪﻟﺴﺎزي. رﻳﺎﺿ. ﻲ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن. ﻳﺎﺑ. ﻲ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ. در راﺳﺘﺎ. ي. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد. ﺧﻮاص. ﮔﻨﺪﻟﻪ ﭘﺨﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺘﻔﺎده. ﻲﻣ. ﻮﺷ .د. در ﻃﺮح ﻣﺪل. ﻣﺮاﺣﻠ. ﻲ. ﻫﻤﭽﻮن. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﭘﻴﺸﮕﺮم ﻛﺮدن، ﭘﺨﺘ.

بهینه سازی عملکرد زیست محیطی ابتدای کوره پخت واحد گندله سازی

کارشناس اجرای پروژه های محیط زیست فولاد مبارکه از اجرایی شدن پروژه کنترل غبار در ابتدای کوره پخت ( گالری نوار08c01 ) واحد گندله سازی خبرداد و گفت : این پروژه به منظور کنترل هر چه بیشتر غبار و رعایت گسترده تر اصول زیست محیطی در این واحد انجام شد.

گندله سازی - آهن مجد فراز

گندله محصول نهایی فرآیند گندله سازی و ماده اولیه برای فرآیندهای تولید آهن خام در کوره بلند و تولید آهن اسفنجی به روش های متعدد احیای مستقیم می باشد. برای کاربرد گندله باید کیفیت آن جهت حمل و نقل و غیره مطلوب باشد. در اصطلاح متداول گندله یعنی گلوله های تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس سخت یا پخته.

پروژه احداث کارخانه گندله سازی بافق یزد - شرکت ساختمانی گسترش و .

کنسانتره مورد نیاز واحد گندله سازی از کارخانه فرآوری و پروژه افزایش ظرفیت (۲ میلیون تن) تامین می گردد. کنسانتره های ورودی به واحد انباشت برداشت که شامل دو پایل Buffer ( به منظور انبار انواع کنسانتره های ورودی) و دو پایل Blending ( به منظور همگن سازی مواد اولیه) است منتقل خواهد شد. مواد افزودنی مورد نیاز این طرح شامل ۴۹۱۲۸ تن.

پخت و گندله,

روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اردﻛﺎن ﺳﺎزي ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺔ ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻲ زﻳﺴﺘ ﻣﺤﻴ

11 نوامبر 2013 . دودﻛﺶ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺰان ﺳـﺮ. و ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻄﻲ در روز و ﺷﺐ و ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﺎﻳﺎن ﻳﺎدآوري. اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛ. ﻪ. ﻓﻘﻂ. ﻳـﻚ دودﻛـﺶ. در ﻣﺮﺣﻠ. ﺔ. ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻗﺮار دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮارت وارد ﻓﺮ. ا. ﻳﻨـﺪ. ﻣـﻲ. ﺷـ. ﻮ. د و واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃـﻲ آن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ. ﮔﻴـﺮد،. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺰ. ﻓﻘﻂ. از ﻫﻤﺎن ﻳﻚ دودﻛﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﻋﻠﻤﻲ اﺳـﺘﻔﺎده.

پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه گندله . - شرکت کانرود سازه

. گندله سازی اردکان. اجرای کارهای نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی کارخانه گندله سازی اردکان در مرداد ماه سال 1384 به مشارکت شرکتهای کانرودسازه و مهندسین پیمانکار صنعتی ایران (مپصا) ابلاغ و در سال 1386 به پایان رسید . وضعیت طرح : پایان یافته تاریخ شروع قرارداد : 1384/05/01 تاریخ به روز رسانی : 1393/10/23.

Untitled - ResearchGate

پخته شدن گندله ها. از لحاظ فرایندی مرحله اول و دوم. گندلهسازی در این دو تکنولوژی یکسان. بوده و تفاوت دو روش آلیس چالمرز و. || || || || || لورگی در نحوه پخت متفاوت و نوع. || || || || || کوره های پخت این دو تکنولوژی می باشد. در روش آلیس چالمرز که با الهام از کوره های. طراحی شده در صنایع سیمان میباشد،. پخت گندله در سيستم گريت – کوره دوار.

ارائه يك روش سريع و دقيق براي تعيين اتوماتيك دانه بندي گندله با .

ددر ناحيه گندله سازي مجتمع فولاد مباركه، گندله ها در ديسك هاي گردان تشكيل شده و به تدريج به دانه بندي دلخواه مي رسند. در انتهاي فرآيند ساخت، گندله هاي تشكيل شده از لبه هاي ديسك بيرون ريخته و براي انجام عمليات پخت به سمت كوره منتقل مي شوند. بر اساس گزارشات كارشناسان مجتمع، قطر گندله هاي تشكيل شده در ديسك هاي گردان يكسان.

بررسی رفتار بنتونیت طبیعی و اصلاح شده در گندله سازی مجتمع .

گندله سنگ آهن، ماده اولیه فرآیند تولید آهن خام است. در تحقیق حاضر تاثیر بنتونیت طبیعی و اصلاح شده بر پارامترهای ضروری گندله های خام، خشک و پخته مجتمع گندله سازی سنگ آهن سیرجان بررسی شده است. در مرحله اول خالص سازی و فعال سازی قلیایی بنتونیت طبیعی انجام گرفت و مهم ترین مشخصات آزمایشگاهی بنتونیت ها از قبیل.

فرآیند گندله سازی - تبدیل کنسانتره به گندله

واحد گندله سازی چیست؟ محلی که در آن، کنسانتره سنگ آهن به همراه افزودن موادی همچون نبتونیت، طی فرآیندی بصورت متخلخل و کروی تبدیل میشود. در واحد گندله سازی، جهت تکمیل ساختار، عناصری به آن اضافه میشود و سپس پخته میشود. بعد از پخته شدن، سخت شده و بشکل کروی در می آید. گندله ساخته شده، ماده اولیه کوره های بلند و قوس.

پروژه گندله سازی فولاد مبارکه اصفهان - پصاکو - PSACO

پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط دانبه بندی فرعی گندله سازی بعد از کوره پخت شرکت فولاد مبارکه اصفهان شامل : سرند ارتعاشی مدل EVS 550/200-2d به.

روش‌های مختلف تولید گندله - سنگ آهن

ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﺨﺖ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ. ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﭘﺮﻭﺳﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺖ: ۱. ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺯﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ، ﺟﺪﺍﻳﺶ،. ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ). ۲. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻡ. ۳. ﺳﺨﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺨﺘﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ.

پالت های واحد گندله سازی - فولاد اخگر

. به صورت انحصاری به سفارش شرکت های فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و شرکت گندله سازی گل گهر سیرجان توسط شرکت فولاد اخگر ساخته شده است، 220 عدد از این مجموعه قطعات در محدوده ای به طول 100 متر به صورت پیوسته در خط قرار می گیرند. این پالت ها در مرحله اول گندله را بارگیری و سپس به قسمت پخت کوره مداوم در درجه حرارت حدود.

کارخانه گندله اردکان – مجتمع صنعت و معدن ذوب اهن جنوبشرق ایرانیان

این روش که برای اولین بار برای تولید گندله در کشور احداث گردیده است شامل واحدهای اصلی زیر می باشد: ۱- انبار کنسانتره. ۲- واحد بچینگ. ۳- واحد میکسینگ. ۴- واحد گوی سازی. ۵- واحد پخت. تعداد نیروی انسانی که در این کارخانه شاغل می باشند ۱۱۵ نفر بوده که از این تعداد، ۸۳ نفر در ۳ شیفت کاری مشغول به کار هستند. گندله تولیدی این.

فولاد سازی - شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان

تجهیزات پخت گندله (1). وجود 3 میلیارد تن ذخایر قطعی انواع سنگ آهن موجب شده ایران جزء یازده کشور برتر دارنده ذخایر سنگ آهن در جهان قرارگیرد. درحال حاضر عدم توازن در مراحل زنجیره فولاد، بسیاری از تولید ‌کنندگان فولاد و شرکت ‌های معدنی را بر آن داشته تا با راه ‌اندازی واحد ‌های گندله ‌سازی، تفاوت ظرفیت تولید گندله و فولاد با استخراج.

معرفی فرآیند تولید | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی .

فرآیند تولید فولاد شامل فرآیندهای اصلی آهنسازی، فولادسازی و ریخته گری و نورد و فرآیندهای آماده سازی مواد اولیه و احیاء، شامل آگلومراسیون، گندله سازی و کک سازیمیباشد. . در کنار فرآیندهای اصلی )آهنسازی و فولادسازی ( فرآیندهای جانبی شامل کک سازی جهت تهیه ماده اولیه عملیات احیاء و اگلومراسیون جهت آماده سازی سنگ معدن آهن نیز وجود.

تعیین مقدار وستیت در گندله با روش مغناطیسی بعنوان جایگزین روش .

ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺳﺎز. ي. ﺑﻪ. Fe2O3. ﻳﺗﺒﺪ. ﻞ. ﺷﻮد. اﻣﺎ. ﻣﮕﻨﺘ. ﺖﻴ. (Fe3O4(. ﺧـﻮد. ﺷـﺎﻣﻞ. ﻫﻤﺎﺗ. ﻴـ. ﺖ. و. FeO. اﺳﺖ . ﭘﺲ. در. واﻗﻊ. در. ﻳﻓﺮا. ﻨﺪ. ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺳﺎز. ي. ﺪﻳﺑﺎ. FeO. ﺎ ﻳ. آﻫﻦ. دوﻇﺮﻓ. ﺘـﻴ. ﻲ. اﻛـﺴ. ﺪﻴ. ﺷـﻮد. و. ﺑـﻪ. Fe2O3. ﻳﺗﺒﺪ. ﻞ. ﺷﻮد . اﻧﺪازه. ﺮﻴﮔ. ي. ﻴـدﻗ. ﻖ. و. ﺳـﺮ. ﻊﻳ. ﻣﻘـﺪار. FeO. ﻣﻮﺿـﻮﻋ. ﻲ. ﺑـﺎ. اﻫﻤ. ﻴـ. ﺖ. ﺑـﺮا. ي. ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ. ﻫـﺎ. ي. ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺳﺎز. ي. اﺳﺖ. ﺮاﻳز. ﻴﻣ. ﺰان. ﭘﺨﺘﻪ. ﺷﺪن. ﮔﻨﺪﻟﻪ. را. اﻧﺪازه. ﺮﻴﮔ. ي. ﻲﻣ. ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ. اﺳـﺎس.