تسمه نقاله پارچه ای - کیان تسمه

27 جولای 2016 . تسمه نقاله Convoyer Belts: تسمه های نقاله یا نوار نقاله که با اسمهای همچون نوار کانوایر یا تسمه کانوایر هم شناخته می شوند شاخه ای از مجموعه گسترده ی تسمه های صنعتی می باشند که خود طیف وسیعی از محصولات و خدمات را در بر می گیرند .بطور کلی پایه و اساس و کاربرد تسمه های نقاله یا نوارهای نقاله حمل و نقل مواد و قطعات.

مدول الاستیسیته کمربند پارچه نوار نقاله,

نوار نقاله PVC - ورق لاستیکی رول & تشک لاستیکی

3 تکه الماس کم نوار PVC نوار نقاله کمربند ضخامت 2mm نوار پی وی سی PVC. کارخانه قیمت ضخامت 2 میلی متر 3 الماس کم رنگ سر و صدای مختلف رنگ PVC نوار نقاله مشخصات: نام تسمه نقاله الگو صاف / الماس رنگ سبز، سیاه و غیره بالا 0.7 میلیمتر پایین 0.8 میلیمتر تعداد ورقه های پارچه 2 ضخامت کل 3. Read More. 2017-09-19 14:19:.

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻳﺎ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راه ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮدداري .. ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺧﺎك ﻛﻤ. ﺘﺮ از ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ. دﻟﻴﻞ، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻟﺮزش ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ. ﺿﺨﺎﻣﺖ روﺑﺎره، ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ .. و ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺗﻮري ﻫﺎي.

مدول الاستیسیته کمربند پارچه نوار نقاله,

خرید نوار نقاله کمربند,تسمه نقاله نوار سیم,تسمه نقاله پارچه چند لایه?

توصیه نوار نقاله شونده,تسمه نقاله نوار سیم,تسمه نقاله پارچه چند لایه سفارشی انتخاب,کیفیت بالا نوار نقاله کمربند مارک های سایت مرجع خوب!

الیاف پلی پروپیلن - مهندسی پلیمر(polymer engineering)

7 ا کتبر 2012 . (3) کاربرد : مصنوعات لاستیک و فلز، نوار نقاله، روکش سیم و کابل، پاشنه کفش، واشر، روکش مبلمان، لاستیک دور شیشه، کمربند ایمنی، قطعات ضربه گیر، .. بطور كلی لاستیک های طبیعی دارای خواص مكانیكی بهتری هستند مانند مدول الاستیسیته پایین تر ، مقاومت در برابر بریدگی ها و توسعه آنها اما در مورد مقاومت.

اجزاء ماشين - afrand-ks

ﺕ) ﺍﺟﺰﺍء ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺟﺰﺍﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪﻩ، ﭼﺮﺥ ﺗﺴﻤﻪ، ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺆﺍﻻﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ... ﻛﻔﺶ ﻭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺴﺐ ﻛﺎﺭﻱ ﺳﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. .. ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻴﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺷﻜﻞ21ـ2. ﭘﺮچ ﺳﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ. ﭘﺮچ ﺳﺮ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻋﺪﺳﻲ. ﭘﺮچ ﻋﺪﺳﻲ. ﭘﺮچ ﺳﺮ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺗﺨﺖ. ﭘﺮچ ﺳﺮ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ. ﭘﺮچ ﺳﺮ ﻋﺪﺳﻲ. ﭘﺮچ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺴﻤﻪ. ﭘﺮچ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻱ.

مدول الاستیسیته کمربند پارچه نوار نقاله,

Termini della Meccanica by Quine Business Publisher -

21 سپتامبر 2016 . ring slip ring brush fly press bed test stand calibrating table drawbench drawbench sand belt punched tape conveyor belt belt conveyor bar bar boring bar .. modulus of elasticity control module modulus of rupture photovoltaic module knurling knurling knurl (to) molybdenum cylinder block single-spindle.

Cable - zarsim

ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺭﻩ ﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ... ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻮﺍﺭ ﻓﻠﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺭﻭﻯ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﻨﻔﻰ ﻳﺎ. ﭼﺘﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯﻛﺎﺑﻞ ﺩﺭ ... 76. Buckle ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ. Belt. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻭﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﻛﺶ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ. Belted Cable. ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﻯ. ﻛﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻤﻰ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻰ.

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1 مه 2016 . ﺳﻨﮕﻲ، ﺗﻮرﺳﻨﮓ، ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺘﻨﻲ، ﻛﻴﺴﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎك و ﺳﻴﻤﺎن، ﭘﺎرﭼﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻳﺎ. ژﺋﻮﺗﻜﺴﺘﺎﻳﻞ، آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ ﻻﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮد. ه و .) •. اﻧﻮاع آﺑﺸﻜﻦ. (ﻫﺎ. ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﮕﻲ، ﺗﻮرﺳﻨﮓ، ﻟﻮﻟﻪ .. ﻧﺴﺒﺘﺎ. زﻳﺎد، ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎ دا. راي. ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻤﻪ. ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﻗﺮﻗﺮه ﺗﻜﻴﻪ. ﮔﺎﻫﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺮك، ﻗﺮﻗﺮه. ﻫﺎي ﻣﺤﺮك و ﻣﺘﺤﺮك، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣـﻮاد و اﺳـ. ﻜﻠﺖ.

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻳﺎ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راه ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮدداري .. ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺧﺎك ﻛﻤ. ﺘﺮ از ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ. دﻟﻴﻞ، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻟﺮزش ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ. ﺿﺨﺎﻣﺖ روﺑﺎره، ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ .. و ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺗﻮري ﻫﺎي.

خرید نوار نقاله کمربند,تسمه نقاله نوار سیم,تسمه نقاله پارچه چند لایه?

توصیه نوار نقاله شونده,تسمه نقاله نوار سیم,تسمه نقاله پارچه چند لایه سفارشی انتخاب,کیفیت بالا نوار نقاله کمربند مارک های سایت مرجع خوب!

مدول الاستیسیته کمربند پارچه نوار نقاله,

کاربرد نوارنقاله و موارد استفاده - فیدار گستر

10 فوریه 2018 . نوار نقاله های تسمه ای را می توان با بخش های منحنی تولید کرد که از غلتک های مخروطی و کمربند منحنی برای انتقال محصولات در اطراف یک گوشه استفاده می شود. این سیستم های حمل و نقل معمولا در دفاتر مرتب سازی پستی و سیستم های حمل بار در فرودگاه استفاده می شود. یک نوار نقاله ساندویچ با استفاده از دو تسمه نقاله،.

ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

2 مارس 2012 . ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ اﻟﯿﺎف ﺑﺎﮔﺎس در ﺣﺪود. GPa. 19-15. و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن در ﺣﺪود . در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎ. ن ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ . ]13[ .. ﮐﻪ. ﻣﺤﺪوده. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً. ﻣﺘﻔﺎوت ا. ﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. : -1. اﻟﯿﺎف و ﭘﺎرﭼﻪ. ( fiber & woven. ). -2. ﺑﻨﺪ و ﺗﺴﻤﻪ و ﻧﻮار. ( strapping. ). -3. ﻓﯿﻠﻢ . -4. ورق. /. ﺗﺮﻣﻮﻓﺮﻣﯿﻨﮓ . -5.

Cable - zarsim

ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺭﻩ ﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ... ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻮﺍﺭ ﻓﻠﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺭﻭﻯ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﻨﻔﻰ ﻳﺎ. ﭼﺘﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯﻛﺎﺑﻞ ﺩﺭ ... 76. Buckle ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ. Belt. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻭﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﻛﺶ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ. Belted Cable. ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﻯ. ﻛﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻤﻰ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻰ.

مقدمه - ResearchGate

براي تنوع دادن به سرعت اين سيگنال بايستي به صورت پالسي با عرض مدول شده (PWM) با فركانس خيلي بيشتر از فركانس موتور درآيد. .. در مجله JIEEچاپ 1927مقاله اي با عنوان كاربرد الكتريسيته در ناوهاي جنگي منتشر شد كه در بخشي از آن يك موتور پله اي رلوكتانس متغير سه فاز كه براي كنترل از راه دور نشانگر جهت تفنگها و لوله.

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

بنا بر گزارش نیوش (موسسه ملّی ایمنی و سلامت محیط کار)، «رانندگان پا به سن گذاشته بیش از رانندگان جوان‌تر متمایل به رفتارهای ایمن مانند استفاده از کمربند ایمنی و .. کارگری ۳۰ ساله هنگام تمیزکاری دستگاه نانوایی لواشی آستین لباسش در قسمت نوار نقاله گیر کرد و با کشیده شدن دست به داخل دستگاه، استخوان‌های دست او له شد.

Iran Glass Industry - مطالب عمومی

صوفیان دلقهایی با آستین کوتاه می پوشیده اند، چون پارچه گران بوده است و البتّه برای تظاهر به فقر این جامه را اختیار می کردند. .. برای ساختن شیشه ضد گلوله ساده مبتنی بر PVB ، نوار نازک PVB بین شیشه های ضخیم در تنگنا قرار میگیرد تا شیشه لمینیت را بسازد که تحت گرما و فشار قرار بگیرد و پلاستیک ذوب شود و به شیشه.

مدول الاستیسیته کمربند پارچه نوار نقاله,

تحقیق طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته

این سازه‌ها از مدول‌های یکسان و تکرار شونده با لایه‌ های موازی در بالا و پایین (مشابه میله‌های فوقانی و تحتانی خرپا) تشکیل می‌ شوند. سازه فضاکار، به مجموعه سازه‌های مشابهی گفته می‌ شود که شامل شبکه‌ ها، طاق ها، برج ها، شبکه‌های کابلی، سیستم های پوسته‌ای و غشایی، سازه‌های تا شونده و ترکیبات کش بستی می‌ شود. این تعریف، یک تعریف.

اندازه گیری مقدار جریان و ولتاژ متناوب - تاسیسات و برق (آموزشکده ابن .

PLC از این سنسورها برای انجام عملیاتی نظیر تشخیص قطعه روی نوار نقاله حامل قطعات، تشخیص رنگ، تشخیص سطح مایعات داخل مخزن، آگاهی داشتن از مكانیزم حركت و .. سپس شخص امداد گر کمر بند Harless را به شخص برق گرفته متصل کرده و طناب نجات را به کمربند بسته ، سپس گیره های طناب نجات را به تکیه گاهی محکم بسته و در.

دانشگاه ازاد نوراباد ممسني - عمران-معماری

27 ژانويه 2013 . این بدان معنی است که خصوصیات ماکارونی شامل حداکثر تنش کششی ، حداکثر تنش فشاری ، مدول الاستیسیته ، نحوه کمانش ماکارونی و دیگر خصوصیات ... درخاک وبارکردن آن با کامیون یا تریلی ویا تسمه نقاله ها بکارمیرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداری درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخریب اولیه میباشد.

الاستومرها و خواص آن ها - شرکت باران صنعت سپاهان

(3) کاربرد : مصنوعات لاستیک و فلز، نوار نقاله، روکش سیم و کابل، پاشنه کفش، واشر، روکش مبلمان، لاستیک دور شیشه، کمربند ایمنی، قطعات ضربه گیر، شیلنگ، تسمه های V شکل و قطعات اتومبیل. (4) مزایا بر . (3) کاربرد : تایر اتومبیل، روکش سیم و کابل، موکت و فرش ماشینی، روکش پارچه، شیلنگ بخارو قطعات ماشینهای شوینده.

کتاب همراه هنرجو - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

نوار. Bar. میله. Bare. عیب نوارهای عرضی در پارچه. Basic dye. رنگ زای بازی )کاتیونیک(. Beam. چله نخ تار. Beam dyeing. رنگرزی چله. Bearded needle. سوزن ریش دار، .. ساختمان، سازه. Continuous. پیوسته، مداوم، ممتد. Continuously. پیوسته، مستمر، مداوم. Convert. تبدیل کردن. Conveyor. حمل کردن، رساندن. Conveyor belt. تسمه نقاله.

انواع لاستیک ها (Elastomers) – مجله علمی آموزشی magsci

15 آوريل 2015 . مهمترین کاربرد لاستیک‌های سنتزی، در ساخت انواع تایر اتومبیل سواری، کامیون و هواپیما، ساخت کفش، تسمه و نوارهای نقاله، مصنوعات ابر شکل، روکش کابل و سیم، لوله ها و وسایل لاستیکی است. همچنین از این ماده ارزشمند در صنایع پالایش، شیمیایی، رنگسازی، چرم مصنوعی، پوشش نخ و پارچه، نوارهای لاستیکی، پوشش.

بچه های معدن دانشگاه صنعتی بیرجند - مهندسی معدن

زغال خام از معادن بوسیله نوارنقاله به کارخانه زغال شوئی انتقال می یابد ، پس از خرد و سرند کردن در کارخانه با ظرفیتt/h 2200 ، در شش بنکر انبار می شود ، سپس برای مخلوط کردن ، زغال با سرعت 1500 تن بر ساعت به کارخانه حمل می گردد . کارخانه شامل سه مدول اولیه 500 تن در ساعت برای تولید محصولات برای صادرات ، دو مدول ثانویه برای.