تفویض اختیار برخی از وظایف ستاد به شورای معادن استان ها ماده 43 .

30 ا کتبر 2017 . «در اجرای ماده «43» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مصوبه مورخ 24/5/1396 شورای عالی معادن، ابلاغی طی نامه شماره 60/124976 مورخ 29/5/1396، موارد ذیل جهت بررسی و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن به شورای معادن.

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن - روزنامه رسمی

7 جولای 2013 . آیین‌نامه اجرایی قانون معادن. فصل اول تعاریف. ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدی آن. ب شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون. پ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. ت فعالیت‌های معدنی: عملیات پی‌جویی برای یافتن.

آیین نامه ایمنی در معادن

ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﻳﻚ. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آ. ﻴﻦﻳ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر. ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد . اﻳﻦ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. در ﻣﻌﺎدن ﻛﻤﺘﺮ از. 25. ﻧﻔﺮ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ. ﻣﺤﻮل ﺷﻮد . ﻣﺎده. :2. ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎ. ﻇﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻧﻄﺒﺎق دادن ﻣ. ﻌﺪن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. و دﻳﮕﺮ آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي.

بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شورای عالی معادن .

24 فوریه 2018 . مرادلو در ادامه بیان نمود شروع مشکلات از سال 1392 با ارسال نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاد با این توضیح که سازمان از وزارتخانه درخواست تعیین تکلیف مالکیت فیلتر کیک های موجود در شهرک صنعتی را نمود و سپس در شورای عالی معادن مطرح شد و رایی به شرح ذیل.

ماده های مهم قانون جدید معادن | Afghanistan mineral and extractive .

14 سپتامبر 2014 . پژواک (کابل): مواد مهم قانون معادن افغانستان که به داخل ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده و به اساس فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی، بتاریخ 18/4/1393 تصویب گردیده، و بعد از توشيح رييس جمهور حامد کرزی در . بند اول: هیچ شخص نمی تواند بدون کسب جواز یا اجازه نامه یا قرارداد، به فعالیت های منرالی و معدنکاری مبادرت ورزد.

سفر استانی اعضای شورایعالی معادن به کرمان - معدن نامه|

14 دسامبر 2017 . سفر استانی اعضای شورایعالی معادن به کرمان. به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، اعضای شورای عالی معادن، چهارشنبه شب با حضور در استانداری کرمان، با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی این استان دیدار کردند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اعضای این شورا قرار است در دو گروه از معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان و.

آیین نامه اجرایی قانون معادن

آیین نامه اجرایی قانون معادن. فصل اول – تعاریف. ماده 1- اصلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون معادن – مصوب 1377- و اصلاحات بعدی آن. ب- شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (12) قانون. پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. ت- فعالیتهای معدنی: عملیات پیجویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و.

تفویض اختیار برخی از وظایف ستاد به شورای معادن استان ها ماده 43 .

30 ا کتبر 2017 . «در اجرای ماده «43» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مصوبه مورخ 24/5/1396 شورای عالی معادن، ابلاغی طی نامه شماره 60/124976 مورخ 29/5/1396، موارد ذیل جهت بررسی و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن به شورای معادن.

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن - روزنامه رسمی

7 جولای 2013 . آیین‌نامه اجرایی قانون معادن. فصل اول تعاریف. ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف قانون: قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدی آن. ب شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون. پ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. ت فعالیت‌های معدنی: عملیات پی‌جویی برای یافتن.

آیین نامه ایمنی در معادن

ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﻳﻚ. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آ. ﻴﻦﻳ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر. ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد . اﻳﻦ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. در ﻣﻌﺎدن ﻛﻤﺘﺮ از. 25. ﻧﻔﺮ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ. ﻣﺤﻮل ﺷﻮد . ﻣﺎده. :2. ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎ. ﻇﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻧﻄﺒﺎق دادن ﻣ. ﻌﺪن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. و دﻳﮕﺮ آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي.

بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شورای عالی معادن .

24 فوریه 2018 . مرادلو در ادامه بیان نمود شروع مشکلات از سال 1392 با ارسال نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاد با این توضیح که سازمان از وزارتخانه درخواست تعیین تکلیف مالکیت فیلتر کیک های موجود در شهرک صنعتی را نمود و سپس در شورای عالی معادن مطرح شد و رایی به شرح ذیل.

قانون معادن

16 آگوست 2014 . ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺩﮤ ﺻـﺪﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ. ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧـﺴﺘﺎﻥ، ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺨـﺘﻠﻂ. ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ. ﭘﻨﺞ. ،. ﭘﻨﺞ. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫـﺮ. ﺟﺮﮔـﻪ. ﻃﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ. ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠـﺴﻠﻪ. ﺗﻌﺪﯾﻼﺕ. ، ﺣﺬﻑ ﻭ ﺍﯾﺰﺍﺩ .. ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻧﺎﻣـﻪ ﻭ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍ. ،ﻨﺪﻧ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺮﺍﻟﯽ. ﺭﺍﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺟﻮﺍﺯ. ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺎﻣـﻪ ﻭ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺩﻫﻨﺪ . ٥(. ) ﺩﺍﺭﻧﺪﮤ ﺟـﻮﺍﺯ، ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻧﺎﻣـﻪ. ﻭ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ. ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺮاﻝ ﻫﺎ ﻭ.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - مراحل ثبت معدن

پس از بررسى مدارک متقاضى و در صورتى که محدوده مورد درخواست جهت صدور پروانه اکتشاف بلامعارض باشد، اداره کل معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت 7 روز ادارى طى نامه اى به شخص متقاضى اعلام مى دارد که تمام يا بخشى از محدوده مورد درخواست بلامعارض بوده و صدور پروانه اکتشاف براى آن از سوى اداره کل بلامانع مى باشد. معادن بلامعارض به.

نامه معدن به شورای,

زندگی نامه - وزارت معادن و پترولیم

محترمه نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم در پست های مهم دولتی به حیث رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در امور مالی و اداری، مشاور ارشد پلان گذاری و هماهنگی در وزارت تحصیلات عالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزارت معارف، عضو شورای عالی د افغانستان بانک و رئیس واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایفای.

شورا و مرکز ملی رقابت - سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن

۳-ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمینمواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده ازموقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی واقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنیو ایجاد واحدهای فرآوری و.

گزارش گلوبال ویتنس؛ پیوند جنگ، فساد و غارت معادن افغانستان - BBC

6 ژوئن 2016 . نامه این شورا به عنوان "چراغ سبز" به عبدالملک و افرادش تفسیر شده‌است. ظاهرا نامه‌ای که از سوی یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهوری در بخش معادن هم به بیرون درز کرده است، به این موضوع اشاره دارد. این مقام حکومت به وجود مافیای معادن و به دست آوردن مجوز فعالیت این مافیا از سوی شورای امنیت جهت انتقال ۶۴ کامیون حامل سنگ.

کمیسیون صنایع و معادن Archives - Dar Sahn

به مخالفین برابری جنسیتی رای ندهید. اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶. شهرمن-شورای من: کمتر از ۲ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر. Post Image.

نظام نامه و دستورالعمل ها | سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

الحاقیه شماره ۲ به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی- شیوه نامه صدور پروانه اشتغال برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط · ***متمم های دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی (مصوبات شورای صدور پروانه اشتغال) · ظرفیت اشتغال · – دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال- اشخاص حقیقی

اعلام نظر خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در مورد مشکلات واحدها با .

30 آگوست 2017 . بسپار می نویسد، خانه صنعت معدن تجارت استان تهران در پاسخ به نامه در خصوص مشکلات عدم اجرای بخشنامه های صادره از سوی معاون اول رییس جمهور در رابطه با . در استان تهران خواسته شده، چنانچه مايل به ارائه مشكلات خود جهت طرح در شورای گفتگوی استان هستند، مستند با ارسال نامه مراتب را به خانه صنعت و معدن استان اطلاع.

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره شماره 53149/274 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای.

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم .

وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رییس موسسه استاندارد و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. (1) ماده9- وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از: الف- بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد.

بخشی از نامه سرقینی معاون معدنی وزارت صمت به شریعتمداری وزیر .

8 نوامبر 2017 . بخشی از نامه سرقینی معاون معدنی وزارت صمت به شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص گزارش قسمت اول نیمه پنهان صادرات فولاد ایران. بخشی از نامه سرقینی معاون معدنی وزارت صمت به شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در.

نامه معدن به شورای,

ابلاغ ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای شورا در اصناف به روسای صنعت،معدن .

18 مارس 2018 . به گزارش گیل خبر، به نقل از خبرآزاد،طی ابلاغیه ای از سوی رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت وزارتخانه صنعت و معدن حضور همزمان اعضای شورای شهر در هیات رئیسه و هیات مدیره تشکل های صنفی ممنوع اعلام شد و تنها منوط به ارائه استعفانامه گردید. این نامه که از سوی سید جواد احمدی خطاب به روسای سازمان های.

تشکیل جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست در .

19 ژوئن 2017 . میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. ابقا تبصره۴ـ درآمدهای ناشی . تبصره 3- شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری نظیر مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری با توجه به ذخیره ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

جنگ 10 ساله معادن با طبیعت جوشقان- استرک - ایسنا

12 دسامبر 2016 . در بخش از این نامه اداره محیط زیست شهرستان کاشان با اشاره به محل فعالیت معادن به علت قرار گرفتن در مسیر باد غالب به روی مناطق مسکونی، عنوان کرد شرایط زیست . غلامرضا باقری، رییس شورای روستای جوشقان کاشان در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: وجود این معادن علاوه بر ایجاد مشکلات زیست.