دستگاه سنگ شکن چکشی(ضربه ای) کاربردهای آن در صنعت - سرهم

دستگاه سنگ شکن چکشی(ضربه ای) کاربردهای آن در صنعت. دستگاه های سنگ شکن. دستگاه های سنگ شکن به عنوان ابزاری در فرآوری مواد معدنی و سنگها و خردایش آنها کاربرد دارند. . این نوع سنگ شکن قدرت خردایش کانی هایی با ابعاد کوچکتر از 400 تا 200 میلی متر را دارد. . ظرفیت های آنها ۸۰، ۱۰۰ ،۱۲۰ ،۱۸۰ ،۲۴۰ تا ۳۰۰ تن در ساعت است.

تجهيزات و امكانات

واحد سنگ شکن با 1 روتور چکشی به ظرفيت خردايش 1000تن در ساعت مي باشد و به دنبال آن سالن اختلاط به طول 267 متر با گنجايش 2پايل با ظرفيت هر پايل 25 هزار تن . 200/250 تن در ساعت و4 دستگاه رتوپكر H&B به ظرفيت 2200 تا 2400 پاكت 50 كيلويي در ساعت ، معادل 220 تا 240 تن در ساعت جهت بسته بندی پاکتی سيمان وجود.

کارخانه فرآوری کنسانتره - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

26 مه 2015 . 1- ظرفیت سنگ شکن اول 2،300 تن در ساعت و سنگ شكن دوم 2800 تن در ساعت، ابعاد ورودی سنگ حداکثر 900 میلیمتر, ابعاد خروجي خردایش شده بین 200 تا حداکثر 300 میلیمتر . 2- سیستم انباشت و برداشت (همگن ساز) شامل دو انبار. یک انبار در حال پر شدن یک انبار در حال تخلیه 3-محاسبه ظرفیت پنج خط تولید کارخانه.

1 ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ : Hydrokon crusher

5 آوريل 2014 . ﺮوه. ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻ. ﻨﻌﺘﯽ آرﻣﺎن. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ. "36. -1. -2. ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. : Application. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ، ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه، ﺧﺸﮏ و. ﺗـﺎ اﺳـﺘﺤﮑﺎم. 400 mpa. از ﻗﺒﯿﻞ آﻫﮏ، ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﺑﺎزاﻟﺖ، ﮐﻮارﺗﺰ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺗﺎ. ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ. 60 c. ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه. 1: -. رﯾﺰ ﺷﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺗﺎ اﺑﻌـﺎد.

دستگاه سنگ شکن چکشی(ضربه ای) کاربردهای آن در صنعت - سرهم

دستگاه سنگ شکن چکشی(ضربه ای) کاربردهای آن در صنعت. دستگاه های سنگ شکن. دستگاه های سنگ شکن به عنوان ابزاری در فرآوری مواد معدنی و سنگها و خردایش آنها کاربرد دارند. . این نوع سنگ شکن قدرت خردایش کانی هایی با ابعاد کوچکتر از 400 تا 200 میلی متر را دارد. . ظرفیت های آنها ۸۰، ۱۰۰ ،۱۲۰ ،۱۸۰ ،۲۴۰ تا ۳۰۰ تن در ساعت است.

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . ي كار سيستم. هاي. سنگ. شكنی،. آسيا كردن و طبقه. بندي مواد به صورت نظري و عملی با كار در آزمايشگاه و ايجاد قابليت طراحی مدارهاي سيستم. هاي. پيش. گفته .. 4. 5. 6. 7. 0. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 450. هزينه نرم. كردن. اندازه دانه. )μm). ،. 80. % عبوري. هزينه نرم كردن. -. NSR. بازده خالص. (NSR). پوند. تن.

1 ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ : Hydrokon crusher

5 آوريل 2014 . ﺮوه. ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻ. ﻨﻌﺘﯽ آرﻣﺎن. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ. "36. -1. -2. ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. : Application. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﯿﺪروﮐﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ، ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه، ﺧﺸﮏ و. ﺗـﺎ اﺳـﺘﺤﮑﺎم. 400 mpa. از ﻗﺒﯿﻞ آﻫﮏ، ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﺑﺎزاﻟﺖ، ﮐﻮارﺗﺰ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺗﺎ. ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ. 60 c. ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه. 1: -. رﯾﺰ ﺷﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺗﺎ اﺑﻌـﺎد.

یادبود سونامی 1324 مکران - Unesco

سـونامی اقیانـوس هنـد )IOTIC( تـالش خواهـد نمـود تـا ایـن دیدگاه هـا را بـه صـورت برخـط )آنالیـن(. و در نســخه های چاپــی بعــدی ... حـدود 200 سـا ل قبـل در هندوسـتان هـم امـواج بعـد از یـک زمیـن لـرزه ایجـاد شـده و در جاهـای زیـادی. طغیـان کـرده اسـت. . دیگــر گــزارش جابجـا شـدن تختـه ســنگ ها در سـونامی ۱۳۲۴ را تصدیـق کردنـد. در زمـان کودکـی مـن،.

جواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

399, کارخانه سنگ شکن تميشه کيا, کردکوی, کردکوي جاده قديم گرگان جنب ناحيه صنعتي امام خميني, 9416, 82/03/22, شستشو ودانه بندي شن وماسه, 55800, تن, استخراج سنگ، شن، ماسه و خاک رس (1410), 1353, 13, 0173322- 2399-6912, رجب کيا, 9119683944. 400, صنایع غذائی بیتا کردکوی, کردکوی, ج قدیم کردکوی روستای میاندره.

ماشين آلات و ابزار.pdf

دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 56,640. 6. 21010303. ﺳﺮﻧﺪﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ 4/ 5× 1/ 5 ﻣﺘﺮ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 42,472. 7. 21010403. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻓﻜﻲ 100 ﺗﺎ 150 ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 243,512. 8. 21010404. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ... ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 200 و 400 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ. 3,168,720. 225. 25021001. دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ راﻧﻲ از ﻧﻮع ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ دوﻏﺎﺑﻲ، ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي. ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 400 و 600 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ.

زئوليت - شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان

چنانچه زئوليت ها در دماي 350 تا 400 درجه سانتگراد براي چند ساعت حرارت داده شوند، آب موجود در مجاري و فضاي کانال مانند آنها آزاد مي شود و زئوليت هاي بي آب بدست مي آيند. ... به تازگي، مشخص شده است که مخلوط کلينوپتيلوليت اشباع از NH4 با سنگ فسفاته (آپاتيت) به طور همزمان و به صورت تدريجي N و P را آزاد مي سازد و به خاک اضافه.

ماین نیوز - اطلاعات نعمت‌زاده غلط است

18 نوامبر 2016 . به عنوان مثال ممکن است در حوزه یک ماده معدنی آنقدر ذخیره وجود داشته باشد که تا 1000 سال دیگر پاسخگوی نیاز کشور باشد، حال باید با این میزان دخیره چه کرد. در حال حاضر در صنعت سنگ با ذخیره 4 میلیارد تن ذخیره تا 400 سال آینده ذخیره خواهیم داشت اما چه کسی می‌تواند پیش‌بینی کند تا 10سال آینده چه اتفاقی در بازار.

سیمان ممتازان - منوی اصلی

سابقه هنر خوشنويسی به عنوان يکی از هنر های سنتی و دينی کرمان تا حدود قرنهای پنجم و ششم هجری باز می گردد. . بنا به مطالعات پديد آمده قدمت استفاده از سيمان در رم قدیم بوده است به طوريکه مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته درست می کردند و از ترکيب اين مخلوط با آب، بتن حاصل گرديده است و از ... ظرفيت سنگ شکن : 400 تن در ساعت.

کنترل اتوماتیک دستگاه هیدرولیکی زنجیری Y81Q Series / Baler .

ده تن از نیروی رطوبتی از 63 تا 400 تن وجود دارد. 5. اندازه برش را . Y81Q-200. 200. 1400 * 700 * 600. 700 * 280. 70-100. 2 * 18.5. Y81Q-200. 180/200. 1800 * 750 * 700. 750 * 350. 100-150. 37. Y81-150Y. 150. 800 * 550 * 500. 135 * 500 . ما تحقیق و توسعه محصولات را برآورده خواهیم کرد تا نیاز مشتری را برآورده سازیم. ما تلاش.

اصل مقاله

7 نوامبر 2007 . ﭘﻨﺠﻢ. ، ﺳﺎﻝ. ١٣٨٧. ، ﺻﻔﺤﻪ. ﺗﺎ ٥٥. ٦٩. Vol. 3, No. 5, 2008, pp. 55-69. ﺗ. ﻮﺳﻌﺔ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓ. ﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ. ﻛﺎﺭﻱ ﺭﻭﺑﺎﺯ. ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ. ۱*. ؛ ﻣﻬﺪﻱ ﻳﺎﻭﺭﻱ . ﻭ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻨﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ. ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺪﻝ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻝ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ. ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻝ ﺑﺮ ﺧﺮﺩﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺗﺸﺒﺎﺭﻱ ﻭ.

ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮔﺎرﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان - دانشکده محیط زیست

2,500,000. 133. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻮﺳﻮي. آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻨﮓ و ﺿﺮاﯾﺐ. ﭘﻮرواﻻﺳﺘﯿﮏ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن. ﺗﺎ (. 100. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 0. 6,000,000. 134. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻮﺳﻮي. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺧﺰش. آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺰش ﺳﻨﮓ ﺗﮏ ﻣﺤﻮري. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 0. 2,000,000. 135. ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻮﺳﻮي. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺧﺰش. آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺰش آزاد ﺳﻨﮓ ﺳﻪ ﻣﺤﻮري. ﻧﻤﻮﻧﻪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ. 5- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. 6- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻴﺎﺭ ﺁﻫﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻌﺎﻋﻲ. 7- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ... ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 25 ﺗﺎ 400 ﻣﺘﺮ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ˚30 ﺗﺎ. ˚70، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ... ﺭﻭﻱ ﺳﺮﻧﺪﻱ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 300 ﺗﺎ 440 ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ. ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

خرداد ۱۳۹۰ - دنیای معدن در سطح واعماق زمین - BLOGFA

ویژگیهای فیزیکی سنگ ژاسپر. رنگ: جگری تا زردآجری. جلا: شیشه ای. سیستم تبلور: تری گونال. ضریب شکست: 1.55 - 1.54. سختی: ۷. رخ: نا معلوم. رنگ اثر خط: سفید. وزن مخصوص (چگالی): 2.66 - 2.65، میانگین = 2.66. قیمت : ( ۰ ) ریال. تلفن تماس : ۰۹۱۵۸۳۰۲۸۳۲ - ۰۹۳۵۱۰۹۹۲۷۲. + نوشته شده در چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 23:40.

حمله گسترده طالبان بر ولسوالی کشک کهنه

13 ژوئن 2015 . آقای جمشیدی گفت: افراد طالبان از ولایت بادغیس و ولسوالی رباط سنگی هرات با هم یکجا شده و از چند منطقه بر ولسوالی کشک کهنه حمله نموده اند. . دستکم 200 طالب مسلح بر پوسته های امنیتی سربازان پولیس در ولسوالی اوبه ولایت هرات حمله نمودند که بعد از چند ساعت درگیری 2 طالب مسلح کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.

فصل اول: طبقه بندی مواد

ســنگ باز می گردنــد. در این دوران انســان در طبیعت به مــاده ای برخورد که. هنگام ضربه خوردن نمی شکســت، بلکه به علت نرمي تغییر شکل مي یافت. این. نوســنگي مس بود، البته در آن زمان بشــر هنوز به خاصیت ذوب شدن فلزات. پی نبرده بود. .. مي توان با خارج کردن سریع آن از آب در دماي 200 تا 400 درجة سانتي گراد. و انتقال سریع آن به.

کاتالوگ شرکت

صنعتـی اشـترجان آغـاز نمـوده و در سـال 1387 بـا همـکاری صنایـع دیگـر مبـادرت بـه تولیـد قطعـات تـا وزن 50 تـن نمـوده اسـت. ایـن شـرکت. بـا بهـره . توانایی ریخته گری انواع قطعات فوالدی و چدنی با آلیاژ های مختلف از وزن 200 گرم تا 40 تن. انواع کوره های . سنگ شکن، مخروطی از جنس فوالدهای کرم دار و ضد سایش به سفارش. شرکت فوالد.

تحقیق سرا - بزرگترین تحقیق درباره شرکت سیمان دشتستان سهامی .

استان بوشهر به لحاظ برخورداری از معادن غنی سنگ آهک، مارل و آلوویوم از مزیت بسیار خوبی جهت ایجاد کارخانه سیمان برخوردار بوده و اجرای طرح سیمان دشتستان به لحاظ این قابلیت .. دپارتمان سنگ شکن. ظرفيت: 850 تن در ساعت تيپ: ماموت كراشر چكشي، يك محوره ابعاد مواد ورودي: 85% حداكثر 1900 م م 15% حداكثر 1150 م م ابعاد مواد خروجي:

بررسی مقایسه‌ای هزینه-سود سیستم تلفیقی تهویه صنعتی و .

2 ژوئن 2016 . بـازده سیسـتم تلفیقـی در کاهـش میـزان مواجهـه فـردی و غبـار محیطـی در خـط یـک سنگ شـکن يافته هـا: .. در ایـن راهبـرد سـعی بـر آن اسـت تـا ... خط سنگ شکن )تن(. جمع کل سود )میلیون. ريال(. 1/5. 144. 2/4. 518/4. جزئیــات هزینه هــای طراحــی، ســاخت و تجهیــزات بــرای سیســتم. تلفیقــی اجراشــده و اتاقــک کیســه ای در.

دریافت فایل (1269.2k)

ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎ. 200. ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ . 010101. 8،990. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری،. ﺗﺠﻬـﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎده ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از. 200. ﻣﺘﺮ ﺗﺎ .. ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ در ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ . 011106. 600. ﺗﻦ. -. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ. ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮم اﻧﺪود و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﯾﺎ. ﻓﻠﻪ ای ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه . 011107. 14،000. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری آب ﺑﺪون دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص. ﺗﺎ (. ﺣﺪاﮐﺜﺮ.

سنگ شکن بیل مکانیکی سنگ شکن ضربه ای، 5 غلتک چرخ دندانه دار .

کیفیت گشت و گذار بیل بیل تولید کنندگان & صادر کننده - خرید سنگ شکن بیل مکانیکی سنگ شکن ضربه ای، 5 غلتک چرخ دندانه دار برای Komatsu PC200 PC210 از چین سازنده.