مالیات غیرمستقیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی.

مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم چیست؟ - دکتر تفتیان

30 ژانويه 2016 . مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

بررسی تاثير ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم بر توزیع درآمد در .

29 آگوست 2016 . 65. بررسی تاثير ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم بر توزیع درآمد. در کشورهای منتخب. محمد دانیال قربانی - كارشناسی ارشد حسابداری ، اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي. مهدي فاطمي - نماينده موسسه كار و تامین اجتماعي در استان خراسان جنوبي. ضریب جينی، سياستهای مالي ، ماليات ، تعداد واژگان کليدی:.

تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی .

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولتها، حمایت از اقشار کمدرآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده‌ از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات‌ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات‌های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE) میباشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤ - پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار

11 سپتامبر 2013 . ﭼﮑﯿﺪه. اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺮﯾﺎن. ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. ،. وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ. ﺎي ﻫ. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ. ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧ. ﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﺮان از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ.

ساهوما | قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده قانون تنظيم بخشي از .

ماده 4 – دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط ... ماده 53 – به وزارت راه وترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را.

مالیات غیرمستقیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی.

مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم چیست؟ - دکتر تفتیان

30 ژانويه 2016 . مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

بررسی تاثير ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم بر توزیع درآمد در .

29 آگوست 2016 . 65. بررسی تاثير ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم بر توزیع درآمد. در کشورهای منتخب. محمد دانیال قربانی - كارشناسی ارشد حسابداری ، اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي. مهدي فاطمي - نماينده موسسه كار و تامین اجتماعي در استان خراسان جنوبي. ضریب جينی، سياستهای مالي ، ماليات ، تعداد واژگان کليدی:.

تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی .

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولتها، حمایت از اقشار کمدرآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده‌ از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات‌ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات‌های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE) میباشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤ - پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار

11 سپتامبر 2013 . ﭼﮑﯿﺪه. اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺮﯾﺎن. ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. ،. وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ. ﺎي ﻫ. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ. ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧ. ﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﺮان از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ.

ساهوما | قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده قانون تنظيم بخشي از .

ماده 4 – دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط ... ماده 53 – به وزارت راه وترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را.