فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

268 - آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی دادههای تابلویی (چکیده) 269 - تجزیه و تحلیل سهم نهاده های .. 794 - همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (چکیده) 795 - تربیت مبتنی بر.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺟﻮاﻣـﻊ اروﭘـﺎﭘﯽ و ﺷـﻮراي ﻫﻤﯿـﺎري. اﻗﺘﺼﺎدي و. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻫﺎ. ي ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. ي اﻗﺘﺼﺎدي و. ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت را ﺑـﻪ .. 46939. اﻧﻮاﻉ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮو. ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. 48430. اﻧﻮاﻉ وﺳﺎﯾﻞ ﺛﺒﺖ وﻗﺖ روز. 48430. اﻧﻮاﻉ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﯾﯽ. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮوﻧﻮس. (. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﻌﺎﺵ ﻫﻢ. ﮔﺎم. ).

خمیر سافت وود و هارد وود(ُsoftwood &hardwood pulp) - اندیشه تجارت .

آسیاب انبار کردن خمیر آبگیری و شکل دهی خشک کردن. در این جا شرح مختصری از هر یک از مراحل اولیه می شود *خرد کردن کاه به صورت عدل از انبار به محل خرد کردن حمل می شود . ثانیا لایه خشک شده کاغذ را از میان غلطک های نرم و صاف فولادی عبور داده به روی ریل می پیچند تا جائیکه عملیات پیوسته ساخت، همزمان با تولید توپ های کاغذ که قطر.

IPS-E-CE-500 - استانداردهاي نفت وگاز

12 نوامبر 2010 . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ. Zone IV: Regions with high rate of snowfall. ﻣﻨﻄﻘﻪ. IV. : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺮف زﻳﺎد. Zone V: Regions with heavy snowfall. ﻣﻨﻄﻘﻪ. V. : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ .. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﺑﻌﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ . در ﻣﻮاردي. ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺛﺮ. 71. /. 0. ﺑ. ﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛ. ﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . 10.3.3 Exciting force. For the vibration analysis,.

IPS-G-ME-170(2) - استانداردهاي نفت وگاز

و ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش. " 3. UNITS. This standard is based on International System of. Units (SI), as per IPS-E-GN-100 except where otherwise specified. -3. واﺣﺪﻫﺎ ... ﻛﻢ و ﻓﺸﺎر. ﻫﺎي. ﺑﺨﺎرآب ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻜﺎر. ﻣﻴﺮود . ﺑﻌﻨﻮان راﻫ. ﻨﻤﺎ. ،ﻳﻲ. دﻳﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر ﻟﻮﻟﻪ. آﺗﺸﻲ. ﺑﺮاي. ﻧﺮخ. ﺑﺨﺎر. ﺗﺎ. 12000. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ. و ﺗﺎ ﻓﺸﺎر. 18. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع رﻗﺎﺑﺖ. ﻣﻴﻜﻨﺪ . دﻳﮓ.

زمان متوسط ​​همزمان ارتعاش آسیاب توپ,

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

از Mg شکل گرفته اند و همزمان CaO-MgO-Al2O3 كمپلکس. توليد شده و وارد مذاب MgO. .. NVHنويز، ارتعاش و دشواری ). دارای مدول االستيک LWCI ... متوسط اندازه دانه ای. نانومتر در حين فرايند پير سازی است، در حالی كه اندازه. 100 بعد از گذشت 100000 ساعت nm متجاوز M23C6 كاربيد. مس سبب توليد wt 700 است. افزودن 3%̊ C پيرسازی.

دستگاه و هدف روتور فاز موتور سه فاز. اصل استفاده از یک موتور ناهمزمان

سلام عزیزم بازدیدکنندگان سایت. ماشین های الکتریکی AC به طور گسترده ای در صنایع مختلف (توپ آسیاب، سنگ شکن، کمپرسور) و در خانه (ماشین های حفاری و انبساط، اره های دیجیتال) استفاده می شود. اکثر آنها ماشین های بدون برس هستند که به نوبه خود به آسنکرون و همگام تقسیم می شوند. ماشین های الکتریکی نیمه هادی و همزمان دارای یک.

فرهنگ BC شماره 337 - ونکوور - کانادا - 29 آوریل 2016 by Farhang .

29 آوريل 2016 . بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره قصد کمپانی‌های اپل و گوگل برای ساخت خودردو مدتی است که جریان دارد . برخی کارشناسان نیز همزمان با این گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که اپل با فعالیت‌های همچنین گفته می‌شود که خودروی شرکت اپل قرار است در اتریش به تولید انبوه برسد . جدید خود عرصه را بر شرکت‌های سنتی.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

41 - بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز (چکیده) . 66 - ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا (چکیده) .. 184 - مطالعه تئوری جذب هیدروژن بر روی صفحات گرافنی جایگزین شده به صورت همزمان با اتم های نیتروژن ، بور و پالادیوم (چکیده)

خمیر سافت وود و هارد وود(ُsoftwood &hardwood pulp) - اندیشه تجارت .

آسیاب انبار کردن خمیر آبگیری و شکل دهی خشک کردن. در این جا شرح مختصری از هر یک از مراحل اولیه می شود *خرد کردن کاه به صورت عدل از انبار به محل خرد کردن حمل می شود . ثانیا لایه خشک شده کاغذ را از میان غلطک های نرم و صاف فولادی عبور داده به روی ریل می پیچند تا جائیکه عملیات پیوسته ساخت، همزمان با تولید توپ های کاغذ که قطر.

IPS-G-ME-170(2) - استانداردهاي نفت وگاز

و ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش. " 3. UNITS. This standard is based on International System of. Units (SI), as per IPS-E-GN-100 except where otherwise specified. -3. واﺣﺪﻫﺎ ... ﻛﻢ و ﻓﺸﺎر. ﻫﺎي. ﺑﺨﺎرآب ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻜﺎر. ﻣﻴﺮود . ﺑﻌﻨﻮان راﻫ. ﻨﻤﺎ. ،ﻳﻲ. دﻳﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر ﻟﻮﻟﻪ. آﺗﺸﻲ. ﺑﺮاي. ﻧﺮخ. ﺑﺨﺎر. ﺗﺎ. 12000. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ. و ﺗﺎ ﻓﺸﺎر. 18. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع رﻗﺎﺑﺖ. ﻣﻴﻜﻨﺪ . دﻳﮓ.

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

از Mg شکل گرفته اند و همزمان CaO-MgO-Al2O3 كمپلکس. توليد شده و وارد مذاب MgO. .. NVHنويز، ارتعاش و دشواری ). دارای مدول االستيک LWCI ... متوسط اندازه دانه ای. نانومتر در حين فرايند پير سازی است، در حالی كه اندازه. 100 بعد از گذشت 100000 ساعت nm متجاوز M23C6 كاربيد. مس سبب توليد wt 700 است. افزودن 3%̊ C پيرسازی.

Sheet1 - معاونت پژوهش و فناوری

199, 4085, سومین نمایشگاه تجهیزات, مجموعه آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات, >تست انواع بادامک ها, TM-04, سطح سوم, 61,525,000, شرکت آداک تجهیز ایرانیان .. 706, 8059, سومین نمایشگاه تجهیزات, آب مقطر گیری, >دستگاه آبمقطرگیری دو بار تقطیر 10 لیتر در ساعت, dw10000, سطح سوم, 126,000,000, شرکت اروم تجهیز گستر.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﭘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻤﺘﺎﺯ. ،. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ. 5/1. ،. 7/1. ،. 9/1. 1/2 و. ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ . ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ. ﺁﻫﮑﯽ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ. )5/2%(. و ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﯾﺮ ﺁﺟﺮﻫﺎ ﺍﺯ. )5/3%(. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ . ﻇﺎﻫﺮ ﺁﺟﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ. ﺁﻫﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ. ﺗﻤﯿﺰ، ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺗﺮک. و ﺣﻔﺮﻩ و ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک و ﺁﻫﮏ و ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺬﺏ. ﺁﺏ ﺁﺟﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺁﻫﮑﯽ ﺩﺭ. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ. )8%(. ﮐﻤﺘﺮ و ﺍﺯ.

Tobacco dictionary - شرکت دخانیات ایران

averge outgoing quality limit, حداکثر متوسط کیفیت خروجی. avoidable delay, تاخیر قابل اجتناب. AXE, بشکه های چوبی مخصوص توتونهای دمارکشی و ریدرائینگ شده بوزن 400 کیلوگرم توتون خالص. axis, آسیا. axis 85, آفریدن. BACK DETECTOR, آشکار ساز قسمت انتهائی پاکت سیگارت (ماشین بسته بندی). BACK FOIL HOLDER.

زمان متوسط ​​همزمان ارتعاش آسیاب توپ,

Cable ﻛﺎﺑﻞ

22 مه 2015 . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ. ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻮﺍﺩ. ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻰ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻯ ﺟﻮ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ. ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ، ﭘﻴﺮ ﺳﺨﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. .. Continuous Mill. ﻧﻮﺭﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. ﻧﻮﺭﺩﻯ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻏﻠﺘﻚ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ. ﻧﻮﺭﺩﻯ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ.

پهلوان و اسطوره - دکتر مهرزاد بروجردی

16 آگوست 2014 . شهرهای موصل )در عراق کنونی( و حلب. )در سوریۀ کنونی( را قطع کرد. مرز جدید. عراق و ســوریه با اِعمــال موانع گمرکی و. تغییر نرخ ها، تجارت تاریخی بین شهر های. موصل و حلب را محدود کرد. از دهۀ 1930. هسته های مخفی افســران جوان در عراق. پدید آمدند که از خانواده های متوسط سنی. استان های شــمالی عراق و نزدیک موصل. بودند.

خرداد أ - پارک علم و فناوری گیلان

11 مه 2011 . همچنین نظر به اهمیت تعریف کاالها و خدمات. دانش. بن. یان. در شناسایی این کاالها و خدمات در صنایع کشور،. هم. زمان. با فرآیند ویرایش سوم فهرست کاالها و خدمات. دانش .. 12. TCSC , STATCOM, SSSC, UPFC, IPFC,. CSC, DVR, UPQC. در رده ولتاژ. فشار. متوسط. /9. 9. کیلوولت به باال و. یا با ظرفیت. باالی. 111. کیلو وار.

چکیده ۹۴ (۱) - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تعیین بار انگلی توکسوپلاسما گوندیی در اندام های مختلف موش های Balb/c پس از دریافت کتوتیفن با استفاده از روش Real time Q-PCR ... بنابراين نياز به مطالعات جديدتر جهت تكميل اطلاعات در مورد اثرات EECP در بيماران با نارسايي مزمن قلبی و عروقی وجود دارد [18] و با توجه به جدید بودن این موضوع و تاثیر مهم و مستقیمی که این.

( ﺧﺎﻡ ﻱ ﻫﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺸﺖ ) ﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮐﻦ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓ

10 ا کتبر 2010 . زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ. 50. ٪. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﺎﻳﻖ. ﻛﺎري دﻗﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﺳﻴﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ. ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺪود. 32. ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از .. آﺟﺮ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘ. ﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . از اﻧﻮاع راﻳﺞ آن ﻣﻲ ﺗﻮان آﺟﺮ. ﻓﺸﺎري، آﺟﺮ ﻗﺰاﻗﻲ و آ. ﺟﺮ ﻧﻤﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد . ب. -. آﺟﺮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺟﺮﻫﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﺑﺎ.

فیزیک - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مکانیک، جسم می تواند توپِ در حال سقوطی باشد که با پیرامونش یعنی زمین و هوا برهم کنش. دارد و برای توصیف رفتار آن باید .. از نیروى حاصل از باد و جریان آب )مثالً در آسیاب هاى بادى و آبى(. نیز انرژى مکانیکى به دست مى ... 5. 5. 4 61 10. 1 15 10. 4 00. حال با استفاده از رابطهٔ توان، زمان الزم براى تبدیل آب به یخ به دست مى آید: W.

ﻓﺎرﺳﻲ - اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎﻣﻪ ه واژ

زﻣﺎن. ﭘ. ﻴﺮﺷﺪ. ﮔﻲ aging time. ﻫﻤﺰن agitator. ﺧﻮﺷﺒﻮﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا air freshener. ﻫﻮا. ﺗﺮاواﻳﻲ air permeability. ﺣﻔﺮه. (. ﻛﻴﺴﻪ، ﭼﺎه. ) ﻫﻮا air pocket. آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا air pollution. اﻧﺘﻬﺎي آﻟﻔﺎ alfa-end. ﺻﻒ . اﻟﻜﺘﺮود ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي bacteria membrane electrode. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺶ، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي bacteriocide. ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﻮﺟﮕﻴﺮ baffle. ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮي ﻛﻴﺴﻪ. اي bag molding. آﺳﻴﺎ. ي. ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ball mill. ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

»رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان« از نظر مقررات کشوری یک »شغل« تلقی نشود و آقای مهندس هاشمی بتواند کماکان و همزمان. با نمایندگی مجلس . در پایان کسب رأی اعتماد مردم تهران توسط آقای مهندس هاشمی را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان در مسؤولیت جدید . براساس آخرین برنامه ی زمان بندی اعالم شده، ثبت نام از کاندیداها تا 91/04/02.

All words - BestDic

Parkinsonism, (ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌. Parkinsonism, مشخص‌ .. زمان‌ گذشته‌. Paste, خمير، چسب‌، سريش‌، گل‌ يا خمير، نوعي‌ شيريني‌، چسباندن‌،. Paste, چسب‌ زدن‌ به‌، خمير زدن‌. Pasteboard, كاغذ مقوايي‌، كارت‌ ويزيت‌، ورق‌ بازي‌، قلابي‌. .. Place Kick, (فوتبال‌) توپ‌ را از روي‌ زمين‌ با پا بط‌رف‌ دروازه‌ زدن‌.

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻣﺮﺣﻠﻪ اي - Exim Bank

3 آگوست 2016 . ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان. 21.000.000.000. رﻳﺎل. و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل. آن. 600.000. ﻳﻮرو. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 7. ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اول ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ رأس. ﺳﺎﻋﺖ. 10. ﺻﺒﺢ .. ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺸﺘﻲ. ، ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ. ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ. ) ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ. اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ. ﻣﻼﺣﻈﺎت. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ. اراﺋﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﻛﻨـﺪ ﺳـﺎزﻧﺪه. ﻛﺸـﺘﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ.